PŘIPRAVUJEME DĚTI NA ÚSPĚŠNÝ A SAMOSTATNÝ ŽIVOT

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA JE ZAPSÁNA V REJSTŘÍKU ŠKOL

A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠMT

Soukromá výběrová škola Marché poskytuje moderní vzdělávání na prvním stupni základní školy. 

V naší škole plníme Rámcově vzdělávací program MŠMT. Na základě mnoholetých zkušeností tyto plány obohacujeme a doplňujeme o roky ověřené, moderní a zábavné prvky včetně rozšířené výuky angličtiny. Naši studenti umí vše, co umět mají, nad to učivu skutečně rozumí a umí jej s jistotou využívat napříč předměty. Každý den se do školy vrací s úsměvem a radostí.

Kvalitní vzdělání dnes hraje velmi důležitou roli. Svět, ve kterém budou naše děti prožívat svoji dospělost, bude jiný, než ho známe nyní. Schopnost spolupráce, chápání souvislostí napříč obory, prezentování svých myšlenek a postojů, samostatnost, kreativita a úsilí jsou hodnoty, které budou v budoucnosti rozhodující. Vzdělávání v této době proto musí být komplexní a do detailu promyšlené. Je podpůrné, využívá efektivní způsoby učení, všestranně rozvíjí znalosti a dovednosti studentů, jejich kreativitu, zvídavost, cílevědomost, vytrvalost i sociální dovednosti, včetně aktivního a zdravého životního stylu.

 

Dobrá škola dvacátého prvního století musí být inspirující, zábavná a zároveň náročná. Snaha a úsilí ke vzdělávání a úspěšnému životu patří.

______________________________

PROBOUZÍME V DĚTECH TO NEJLEPŠÍ

______________________________

Jsme škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny. Anglický jazyk se vyučuje od první třídy v malých skupinkách. S angličtinou se studenti také setkávají při hodinách matematiky a přírodních věd, v hodinách hudební a výtvarné výchovy. Během studia naše studenty připravujeme ke složení mezinárodních Cambridge zkoušek.

Naši studenti dosahují skvělých akademických výsledků. Získávají potřebné znalosti a kompetence, ví, že učit se je důležité. Běžně zvládají učivo vyšších ročníků, umí prezentovat vlastní i skupinové projekty, mají nadstandardní výsledky v anglickém jazyce. Osobnostní potenciál rozvíjí na horní hraně svého maxima. Naše individualizované a podnětné vzdělávací prostředí dává studentům příležitosti k růstu, pomáhá jim hledat silné stránky a osvojit si správné společenské hodnoty.

______________________________

Jsme partnery ve vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARCHÉ V MÉDIÍCH

DŮLEŽITÉ INFORMACE

O ŠKOLE

 

Děti jsou ve středu našeho zájmu, ať děláme cokoliv.

 

Každému z našich studentů se pečlivě věnujeme. Pomáháme jim získat nejlepší vzdělání, dovednosti i sebevědomí potřebné k dosažení jejich budoucích cílů. Náš přístup ke studentům je individuální a i přes náročnost výuky respektující. Přejeme si, aby všem dětem zůstala chuť celoživotně se vzdělávat, aby je učení zaujalo, rozvíjelo, inspirovalo a bavilo, aby dostaly kvalitní základ, na kterém budou stavět své další vzdělávání.

 

Výuka v naší škole je cílená a časem ověřená, prostředí třídy je podnětné a inspirující.

  

Čas strávený ve škole využíváme efektivně. Spojujeme různé vzdělávací oblasti, učení propojujeme se skutečným životem, jazyky, přírodou, uměním, vědou, technologiemi. Učíme moderně, zážitkově a projektově. Studenti získávají nové zkušenosti a souvislostem rozumí napříč obory.

 

Podporujeme zvídavost, představivost, disciplinovanost a vzájemnou spolupráci.

 

Naši učitelé jsou kvalifikovaní elementaristé prvního stupně a studentům pomáhají svou zkušeností, energií a vášní. Naši studenti jsou zvídaví, motivovaní a schopni samostatné práce, učení je zajímá a baví.

 

Kvalita vztahů mezi zaměstnanci, studenty a rodiči vytváří bezpečné a podporující prostředí k učení. Proto klademe velký důraz na spolupráci s rodiči. Pokud škola a rodina vyznává stejné hodnoty a společně směřují ke stejnému cíli, značně to zvyšuje nejen efektivitu výuky, ale i chuť a odvahu dítěte zkoušet nové věci.

 

_________________________

Vzdělávání jsme si zvolili za svou životní cestu.

_________________________

REFERENCE

Co o nás říkají rodiče?

Podívejte se na jejich doporučení.

PRIORITY MARCHÉ

partnerský a individualizovaný přístup

podpůrné prostředí a promyšlený systém

podpora zvídavosti, zodpovědnosti a spolupráce

následování snů – mít sílu nevzdávat se a cíle dokončit

efektivní využívání času stráveného ve škole

moderní formy učení, radost i zábava

_________________________

 

_________________________

NAŠE HODNOTY

V Marché podporujeme pochopení významu houževnatosti a učení této kombinace vytrvalosti a vášně rozvíjíme. Studenty inspirujeme a pomáháme jim zvládat každodenní výzvy. Učíme je za své sny a cíle bojovat, nevzdávat se a své plány úspěšně dokončovat. Pěstujeme zdravou cílevědomost a ctižádost, vůli a ochotu své cíle zvládnout. Rozvíjíme kreativitu, zvídavost, radost z objevování a z touhy poznávání nového. Chováme se zodpovědně vůči sobě, ostatním i všemu, co děláme. Našimi hodnotami jsou také láska k člověku a životu, úcta k dětství, přátelství a spolupráci, radost ze společného bytí, podpora nezávislosti a přirozené sebedůvěry v dítěti, otevřená a vzájemně respektující komunikace. Společnými hodnotami se řídí děti, učitelé i rodiče. Tím dosahujeme pozitivního postoje ke vzdělávání a požadovaných výsledků.

 

_________________________

 

Houževnatost

Základní ingrediencí všech vynikajících výkonů je houževnatost – kombinace vytrvalosti a dlouhodobé vášně pro vysněné cíle. Touha splnit si své sny nám, díky vášni a vytrvalosti, dává sílu nevzdávat se, ochotu i opakovaně zabojovat a práci dokončit. I když to bolí a nejde. Cílem je snaha překonat každou překážku a k dokončení najít to správné řešení.

 

Ctižádost a cílevědomost

Podporujeme zdravou ctižádostivost a cílevědomost. Vrozenou lidskou vlastnost ambicióznosti, která posiluje obrovskou vůli, trpělivost a ochotu své cíle zvládnout, přestože jsou cesty k osvojení obtížné.

 

Zodpovědnost

Učíme se chovat zodpovědně vůči sobě, ostatním i všemu, co děláme. Zodpovědnost vychází z morálních principů a vede k vědomí, že všechno, co uděláme, bude mít své důsledky.

 

Zvídavost

Zvídavost posiluje proces učení a touhu získávat znalosti a dovednosti. Zvídavost nám pomáhá nacházet u zkoumaného smysl, porozumění a chuť vědět víc.

 

Spolupráce

Cílem učení se spolupracovat je rozvoj sociálních dovedností a tvořivého propojování úsilí a  potenciálu jednotlivých studentů, zejména při dosahování předem stanoveného cíle. Dílčími procesy splnění úkolu jsou: plánování postupu řešení, rozdělení rolí a zodpovědnosti, společná diskuse o různých aspektech tématu a respektování názoru druhých.

 

Kamarádství

Pěstujeme a rozvíjíme přátelské vztahy. Učíme se být si navzájem kamarády, moci se na někoho spolehnout, pomáhat a nic za to nevyžadovat na oplátku, navzájem se podporovat.

NAŠE PROSTŘEDÍ

Velký důraz klademe na bezpečí, důvěru v prostředí a klidnou atmosféru, která vybízí ke koncentraci a soustředění. Naše prostředí děti mimořádně podporuje. Úspěšně rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti v souladu s jejich předpoklady, posiluje sebedůvěru, vlastní zodpovědnost, spolupráci s ostatními a radost ze společného bytí. Jsme si vědomi, že dobrou školu nedělá jen kvalitní výuka, dobře nastavený systém, stoly, židle a výškově vyhovující nábytek, ale také prostředí, které je příjemné a estetické. Při plánování a zařizování prostředí spolupracujeme s odborníky. Přihlížíme k tomu, aby se dětem dobře pracovalo, cítily se spokojeně, ve třídách panovala přátelská atmosféra a naše prostředí příznivě působilo na psychickou pohodu studentů i učitelů. Vše dohromady propojujeme v dokonalý celek.

 

O 18 studentů ve třídě se staráme celý den, od 8:00 – do 17:00, v pátek do 16:00. Den je rozdělen na dopolední výukový blok, pobyt venku a oběd, odpolední výukový blok, družinu a kroužky. Před začátkem dopolední výuky českého jazyka, matematiky a angličtiny se věnujeme socializaci a vytváření přátelských vztahů a komunikace mezi dětmi. Po obědě, v rámci odpoledního bloku, se učíme projektově, poznáváme a objevujeme přírodní vědy a kreativitu studentů dále rozvíjíme pomocí výtvarných aktivit. Chodíme na exkurze, do muzea, na výstavy, navštěvujeme zajímavé společnosti v Praze i okolí. Od 15:00 hodin pak nabízíme rozvojové aktivity, kroužky i relaxaci. Naši studenti využívají kroužky nabízené v rámci široké nabídky ZŠ Poláčkova.

 

_________________________

 

_________________________

 

Jsme škola, pro kterou je důležité, aby se studenti i učitelé cítili dobře. Vytváříme přátelské vztahy a problémy vnímáme jako příležitost pro další růst. Proto je řešíme společně. Naši učitelé se baví se studenty i o jiných věcech, než je škola, do učebního plánu zahrnují i jiné aktivity než jen učení. Zajímají nás názory, postřehy a pocity našich studentů, rodičů, a tak s nimi mluvíme a nasloucháme jim. Je pro nás důležité jít s dobou, a proto podporujeme děti ve všech oblastech jejich jediněčné osobnosti.

_________________________

 

Jsme škola, která studenty připravuje na život tak, aby si mohli splnit své sny.

 

 

JAK PROBÍHÁ NÁŠ DEN?

08:00 – 08:15 příchod dětí
08:00 – 08:30 společné hry, vytváření přátelských vztahů a komunikace
08:30 – 11:15 dopolední výukový blok
11:15 – 11:45 oběd
11:45 – 12:30 pobyt venku
12:30 – 14:30 odpolední program – zpětná vazba, projekty, přírodní vědy, podpora kreativity a spolupráce
14:30 – 17:00 družina – svačina, rozvojové aktivity, kroužky a relaxace, odchod domů

ŠKOLNÉ A PŘIHLÁŠKA

ŠKOLNÉ

135.000.- Kč ročně.

Školné neobsahuje stravné.

Školné za druhé, třetí … dítě sleva 10%.

 

PŘIHLÁŠKA

Chcete, aby vaše dítě chodilo do ZŠ Marché?                                            

Přijímáme děti do 1., 2 a 3. ročníku. Vyplňte přihlášku a ozvěte se nám.

 

_________________________

 

_________________________

.TÝM ŠKOLY

zakladatelka a výkonná ředitelka Marché

asistentka učitele školky

třídní učitelka školy

anglicky mluvící učitelka školy

učitelka španělštiny školy

anglická rodilá mluvčí školky a školy

AKTUÁLNĚ DOPLŇUJEME KAPACITU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Přijímáme žáky do 1., 2. a 3. třídy.

ZÁPISY

PŘIJĎTE SE ZA NÁMI PODÍVAT

Víme, že výběr školy je velmi důležitý. Chceme, abyste měli možnost poznat náš přístup, prostředí i učitele. Přijďte se podívat na běžný den a jak objevování a samostatná činnost v dětech vzbuzuje touhu učit se.

Napište nám

ADRESA ŠKOLY

Poláčkova 1067/3, Praha 4