PŘIPRAVUJEME DĚTI NA ÚSPĚŠNÝ A SAMOSTATNÝ ŽIVOT

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA JE ZAPSÁNA V REJSTŘÍKU ŠKOL

A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠMT

Marché poskytuje moderní vzdělávání na prvním stupni základní školy, které vychází z mnoholetých zkušeností. Efektivními způsoby rozvíjíme znalosti a dovednosti studentů. Učíme je porozumět souvislostem napříč obory. Našim cílem je, aby žáci probranou látku pochopili, osvojili si ji a uměli ji použít. Vzdělávání zaměřujeme nejen na akademické dovednosti, ale i na celkový rozvoj osobnosti. Naši studenti běžně zvládají učivo vyšších ročníků, umí prezentovat vlastní i skupinové projekty, osvojují si společenské hodnoty. Otevíráme jim cestu k úspěšnému životu a dalšímu studiu na těch nejlepších školách.

Jsme škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny. Anglický jazyk se vyučuje od první třídy v malých skupinkách. S angličtinou se žáci setkávají při hodinách matematiky a přírodních věd, v hodinách hudební a výtvarné výchovy. Znalosti angličtiny ověřujeme pomocí standardních Cambridge zkoušek KET a PET (2021).

Čas strávený ve škole využíváme efektivně a výuku rozšiřujeme a doplňujeme o moderní prvky. Přihlížíme k individálním potřebám i tempu každého žáka. Nedílnou součástí je příprava, realizace a prezentování projektů a osvojení si společenských hodnot. Vypracováním samostatných prací v různých oborech zjištujeme, jestli studenti učivu porozuměli natolik, aby je uměli aplikovat. V případě chybovosti je učivo vysvětleno opakovaně i různými způsoby tak, aby došlo k plnému pochopení a osvojení. Je pro nás důlěžité, aby se žáci posouvali na horní hraně svého potenciálu.

Naši studenti dostávají slovní hodnocení. Každý den se věnujeme pokroku jednotlivých žáků a vedeme cílené záznamy o jejich činnosti. Studenti si sami, na základě svých schopností, denně zapisují práci do vlastních deníků a učitelé jim dávají individuální zpětnou vazbu. Rodiče získávájí informace o prospěchu svého dítěte na pravidelných individuálních konzultacích. Kvalitní sociální prostředí se neobejde bez úzké spolupráce s rodiči. Pořádáme akce společné pro děti, rodiče i školu. Chodíme na exkurze, do muzea, na výstavy, navštěvujeme zajímavé společnosti v Praze i okolí. Odpoledne nabízíme rozvojové aktivity, kroužky i relaxaci.

Základní škola Marché v médiích

Důležité informace

Koncept vzdělávání

Základní škola Marché klade důraz na rozvoj nezávislosti, sebedůvěry a pocitu zodpovědnosti za sebe, druhé i své prostředí. Podporuje rozvoj osobnosti každého dítěte, jeho tvořivost, kritické myšlení, schopnost řešit problémy a spolupracovat s ostatními na společném zájmu. Pro naše žáky jsme vytvořili prostředí, v němž se děti mohou přirozeně rozvíjet a kde si uchovají zvídavost, tvořivost a radost z poznávání. Preferujeme vztahy založené na vzájemném respektu, spolupráci, ohleduplnosti a schopnosti tolerance. 

Rozšíření jazykového vzdělávání poskytuje našim žákům možnost uplatnit získané kompetence už v raném věku v životě a při studiu – dalším vzdělávání u nás i v integrujícím se světě.

Pomocí připraveného prostředí dítě aktivně získává zkušenosti, utváří si vlastní osobnost a rozvíjí kognitivní struktury.

.

Harmonogram týdne

V dopoledních učebních blocích základní školy Marché probíhá výuka českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, přírovních věd, hudební, výtvarné a tělesné výchovy. Součástí jsou projektové bloky, kdy děti zpracovávají témata, která je baví, zajímají a kdy se prohlubuje propojení naučeného s reálným životem a prací ve skupině, s projekty a s učením mimo školu.

.

Výuka jazyků

Ukazujeme dětem cestu k poznání dalšího jazyka. Vedle českého jazyka je od první třídy součástí života komunity druhý vyučovací jazyk – ANGLIČTINA, v rozsahu až 6 hodin denně v rámci lekcí ve velmi malých skupinkách děti podle jejich schopností a dále během dne v běžné komunikaci.

I přesto, že ve výuce jazyků na prvním stupni jde především o slyšení a vytváření pozitivního vztahu k cizímu jazyku, je pro nás důležité, aby děti měly zažity základy komunikace v anglickém jazyce a nebály se jazyk používat.

Dalším jazykem v naší škole je španělština formou kroužku.

.

Projekty

Součástí výuky je propojení naučeného s využitím v reálném životě a tím děti získají zkušenosti, naučí se řešit problémy a spolupracovat. Naučí se vyhledávat informace, třídit je, rozumět jim a prezentovat.

.

Uspořádání dne

08:00 – 08:45 příchod dětí, společná snídaně
08:45 – 12:00 dopolední pracovní blok, výuka, konverzace a zpětná vazba, úklid třídy
12:00 – 12:30 pobyt venku
12:30 – 13:00 oběd vč. servírování a úklidu
13:00 – 15:00 odpolední program
15:00 – 17:00 odpolední družina, kroužky, individuální práce dětí, odpolední svačina vč. přípravy a úklidu, pobyt na zahradě
17:00 odchod dětí

Cíle školy

Uvědomujeme si obrovskou odpovědnost, aby se z dětí vyvinuly nezávislé a funkční bytosti. Naším cílem je, aby vzpomínky na první školní léta vytvářely v dětech pozitivní vztah ke škole, vytvořily se jim dobré předpoklady pro další studium a přitom dosáhly svého osobního maxima. Chceme provázet děti v objevování světa kolem nich, v poznání vlastních potřeb i potřeb druhých, schopnosti spolupracovat společně ve skupině a respektovat a ustát vlastní jedinečnost, současně však postupovat tak, aby v budoucnu úspěšně zvládly pokračovat a studovat na těch nejlepších školách. Při chybách děti nehodnotíme známkou, ale ve spolupráci s nimi nacházíme správná řešení.

Spolupráce s rodinou

Velmi důležitá pro nás i chod školy je úzká spolupráce s rodiči a rodinou. Ta je nezbytná především při tvorbě adekvátního individuálního přístupu k dítěti, vzájemné spolupráce na vytváření individuálních výchovných a vzdělávacích plánů, vymezují se strategie a postupy, které dítěti pomohou překonat obtíže nebo naopak podpoří talent, aby dosáhlo svého individuálního maxima. Propojení přístupu školy a rodiny je pro děti obrovským přínosem. Děti motivuje, když rodiče mají zájem o školní aktivity a zapojují se. Rodiče týdně informujeme o průběhu práce dětí v týdenní zprávě, společně se setkáváme na rodinných dnech a schůzkách.

Pořádáme večerní individuální i kolektivní setkání coffee meetingy pro společné sdílení otázek ohledně péče a práce s dětmi doma i veřejné přednášky. Rozvíjením komunikace a spolupráce s rodiči chceme dosáhnout také toho, že škola bude fungovat jako komunita.

Rodiče jsou po domluvě vítáni dle vlastních časových možností. Vaše názory, nápady, přání i kritika nás zajímá!

Ceník a přihláška

Školné 135.000 Kč ročně.
Školné zahrnuje výuku a družinu do 17:00 hodin, v pátek do 16:00 hodin.
Školné neobsahuje stravné.

Školné za druhé, třetí … dítě sleva 10%.

 

PŘIHLÁŠKA do ZŠ Marché

.TÝM ŠKOLY

zakladatelka a výkonná ředitelka Marché

třídní učitelka školy

anglicky mluvící učitelka školy

odpolední asistentka

učitelka španělštiny školy

anglická rodilá mluvčí

asistentka učitele

AKTUÁLNĚ DOPLŇUJEME KAPACITU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Přijímáme žáky do 1., 2. a 3. třídy.

PŘIJĎTE SE ZA NÁMI PODÍVAT

Víme, že výběr školy je velmi důležitý. Chceme, abyste měli možnost poznat náš přístup, prostředí i učitele. Přijďte se podívat na běžný den a jak objevování a samostatná činnost v dětech vzbuzuje touhu učit se.

Napište nám

ADRESA ŠKOLY

Poláčkova 1067/3, Praha 4