PŘI PRÁCI S DĚTMI POUŽÍVÁME SRDCE, CIT A EMPATII

Naše školka vzbuzuje okouzlení. Atmosféra je nepopsatelně krásná a kouzlo dokonalosti podtrhuje každý kousek materiálu, který zahlédnete. Montessori školka děti mimořádně podporuje v sebedůvěře a provází je k vlastnímu učení i objevování světa. Děti úmyslně vedeme ke svobodnému výběru z velkého množství aktivit, které jsou jim k dispozici v rozmanitém, pečlivě připraveném prostředí. Samotná činnost děti vybízí ke koncentraci, což ve skupině vytváří překvapující harmonii. Díky každodenní zkušenosti tak děti posilují a prohlubují svoje dovednosti, spolupráci s ostatními i vlastní zodpovědnost.

V malé skupině dětí podporujeme přirozenou zvídavost, rozvoj vlastního potenciálu, samostatnost, sebejistotu i respekt k sobě a druhým. Součástí programu je 3 hodinový pracovní blok v heterogenní skupině smíšeného věku a propojení vzdělávání dítěte s praktickým životem, v celistvosti jeho osobnosti. Velký důraz klademe na důvěru v prostředí, respektující a individuální přístup ke každému dítěti, porozumění vývojovým stádiím dítěte, jeho potřebám i zájmům.  Prostředí školky je česko – anglické s rodilými mluvčími.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koncept vzdělávání

Prohlubujeme aktivity praktického života a činnosti v oblasti hudby a umění, doplňujeme je o smyslovou výchovu, matematiku a jazyk. Dále pracujeme na sociální interakci a přidáváme zdvořilostní lekce. Dbáme na rozvoj jemné a hrubé motoriky a pobyt dětí venku.

Vybavení tříd a nabídky aktivit jsme postavili na základě standardů AMI, protože jsme přesvědčení, že autentičnost je pro rozvoj dětí dokonalá tak, jak jí Maria Montessori nastavila. Děti stojí ve středu všech našich snah a aktivit. Pomáháme jim k rozvíjení své svobodné osobnosti prostřednictvím vlastní činnosti a samostatnosti. Dětem nabízíme podnětné a motivující prostředí k naplnění přirozených vývojových potřeb a bezpečné a zdravé prostředí pro jejich plnohodnotný vývoj.

Děti mají možnost svobodné volby činností i pohybu v prostředí přizpůsobeném jejich velikosti a síle. Učitelé jsou průvodci, které děti cíleně podporují, aby věci zvládly dělat samy. Tím se zvyšuje jejich sebevědomí, sebedůvěra a důvěra v okolí a děti se tak postupně stávají funkčně nezávislými. Rozšíření jazykového vzdělávání poskytuje dětem možnost uplatnit získané kompetence už v raném věku a připravuje děti na svět, ve kterém se komunikuje anglicky.

.

Role průvodce:

připravuje inspirativní prostředí pro přirozený rozvoj dětské osobnosti dle vývojových období

je vstřícný, otevřený, trpělivý a dětem důvěřuje

ke každému dítěti přistupuje individuálně a s respektujícím přístupem

vytváří bezpečí a řád, o který se může dítě opřít

má kvalitní vzdělání a zkušenosti pro rané dětství

.

Připravené prostředí pomáhá:

k rozvoji jemné motoriky

k rozvoji hrubé motoriky

ke koordinaci a poznání vlastního těla

k rozvoji v oblastech praktického života, smyslové výchovy, matematiky, jazyka, hudby a umění

k rozvoji péče o sebe i prostředí

k navazování vztahů se svými vrstevníky a dospělými

k prohlubování sociálních interakcí  a pomáhá při zdvořilostních lekcích

k obdivu světa, jenž nás obklopuje

.

Děti získávají:

rozvoj vlastního potenciálu, funkční nezávislost a svobodné rozhodování

možnost pracovat všemi smysly, svým vlastním způsobem a tempem

porozumění věcí od jednoduchého ke složitému, od konkrétního k abstraktnímu

rozvoj jazyka, hudby a uměnízdravý obraz o sobě samém a důvěru v sebe sama

smysluplný kontakt se svými vrstevníky i dospělými

respekt k okolnímu světu, zdvořilost, laskavost, slušnost a sociální chování

.

Uspořádání dne:

Denní režim je orientační, přizpůsobujeme jej potřebám dětí a reagujeme na aktuální situace i změny počasí.

08:00  – 08:30 individuální příchod dětí, volná práce dětí

08:30  – 11:30 dopolední pracovní blok, společné sdílení, sociální interakce, práce dětí s Montessori materiálem a pomůckami, konverzace, příprava svačinky vč. prostírání, úklidu a hygieny

11:30 – 12:30 pobyt venku, nácvik motorických dovedností, pohybové aktivity, přírodovědné aktivity na zahradě

12:30 – 13:00 oběd vč. servírování, úklidu a hygieny

13:00 – 13:15 odchod dětí po obědě

13:15 – 14:00 odpočinek, čtení, poslech pohádky, spánek v případě potřeby dětí do 15:00 hodin

14:00 – 15:15 odpolední aktivity ve třídě – individuální práce dětí, odpolední svačina vč. přípravy, úklidu a hygieny

14:30 – 16:00 pobyt venku, nácvik motorických dovedností, přírodovědné aktivity na zahradě, odpolední program

16:00 – 17:00 odchod dětí

Cíle komunity

Naším cílem je, aby děti byly šťastné a s úsměvem se vracely. Aby se nebály zkoušet nové věci a každý den měly touhy zas a znovu objevovat svět. Aby se zamilovaly do hudby, umění, geografie, písmen i pomůcek matematiky. Naším přáním je, aby využily svou úžasnou vrozenou chuť po poznání světa, dávalo jim smysl najít a zaujmout svého místo v něm a naplno rozvíjely svou osobnost v sociálně i kulturně příznivém demokratickém prostředí.

Spolupráce s rodinou

Spolupráce s rodiči a rodinou je v pro nás i chod školky nesmírně důležitá. Propojení s přístupem v rodině je pro děti obrovským přínosem. Děti motivuje, když rodiče mají zájem o aktivity a zapojují se. Rodiče denně informujeme o průběhu dne a práci dětí v týdenní zprávě, společně se setkáváme na rodinných dnech a schůzkách. Poskytujeme přednášky pro rodiče zapsaných dětí i možnost navštívit námi pořádané kurzy za zvýhodněnou cenu. Dále pořádáme večerní individuální i kolektivní coffee meetingy pro společné sdílení otázek ohledně péče a práce s dětmi doma. Rozvíjením komunikace a spolupráce s rodiči chceme dosáhnout také toho, že školka bude fungovat jako komunita.

Rodiče jsou po domluvě vítání dle vlastních časových možností. Názorům, nápadům, přáním i kritice jsme nakloněni a za Vaše podněty budeme rádi.

PRIJĎTE SE ZA NÁMI PODÍVAT

Víme, že výběr školičky je velmi důležitý. Chceme, abyste měli možnost poznat náš přístup, prostředí i pečující. Přijďte se podívat na běžný den a jak objevování a samostatná činnost v dětech vzbuzuje touhu učit se.

Napište nám

TÝM ŠKOLKY

zakladatelka a výkonná ředitelka Marché

zástupkyně ředitelky, učitelka školičky

anglicky mluvící učitelka školky

asistentka učitele školky

odpolední asistentka školky

anglická rodilá mluvčí školky a školy

odpolední učitelka školky

 

KDE NAJDETE NAŠE DS

Na Hřebenech I., 1a, Praha 4 – Podolí

Název projektu:                       Dětská skupina Marché Montessori 3-6
Registrační číslo:                   CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/00164482
Doba realizace projektu:       1. dubna 2020 až 31. března 2022
Naše organizace se zapojila do projektu EU, prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního.
Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Prahy.
Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dotace je poskytnuta na provoz DS o kapacitě 12 míst.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.